• PRAWO CYWILNE
W ramach świadczenia pomocy prawnej oprócz tworzenia lub opiniowania umów sporządzamy opinie prawne dotyczące zasadności występowania z roszczeniami na drodze sądowej, wskazujące na skutki prawne planowanych lub zrealizowanych działań, analizujemy skuteczność dokonanych oświadczeń woli (np. w zakresie odstąpienia od umowy, naliczenia kar umownych, wyznaczeniu dodatkowego terminu do wykonania umowy) oraz zajmujemy się wszelkimi innymi problemami prawnymi mogącymi powstać na gruncie prawa cywilnego.